Swarna kaali sadhana shivir chandrapur on 17-11-2019. Maharashtra