Swarna kaali sadhana shivir at chandrapur on 17-11-2019