SURYAGRAHAN SADHANA SHIVIR AT NIKHIL CHETANA KENDRA ,PULIMAMIDI,HYDERABAD,ON SUNDAY JUNE 21ST 2020