Sohla Chandika Sadhana Shivir 11-03-2020,Thahaner Yavathmal District Maharashtra