Siddhashram Prapthi Sadhana Shivir on 09-02-2020,Babdev,Maudha, Maharashtra