Sarva Manokamana Poorthy Pashupatastra Sadhana Shivir 10-11-2019,Amarkantak,M.P