Sarva Aishwarya pradayak Vasant panchami sadhana shivir on 16-02-2021, Bhalki Karnataka state.