Holi Sadhana Shivir Nagpur Maharashtra on 9-03-2020.