Guruji birthday celebrations at Sri Nikhilchetanakendram Hyd according to thithi– Feb 23rd 2018 Gallery