Guruji Birthday Celebrations at Sri Nikhil Chetana Kendram Hyderabad on 3-03-2020