Eka Jhata Vidyadhatri Saraswati sadhana shivir Osmanabad, Maharashtra, on 30-01-2019.