Eka Jata Vidya Dhatri Sadhana Shivir VasantaPanchami on 30-01-2020 at Osmanabad Road, Tuljapur Maharashtra