Chandi and dashamahavidya havan on Oct 16th 2018 at Sri Nikhilchetanakendram Hyderabad Gallery